Gekennzeichneter Inhalt

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Supraśl spotykamy się niemal ze wszystkimi nizinnymi typami siedliskowymi lasu. Największą powierzchnię zajmują bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży (blisko 80% powierzchni naszych lasów).

 

W nadleśnictwie skład gatunkowy lasów charakteryzuje się dużą zgodnością z siedliskiem. Innymi słowy las posadzony i pielęgnowany ręką człowieka nie różni się w istotny sposób od lasu naturalnego który sam wyrósłby w tym miejscu. Niewiele jest u nas obszarów lasu rosnącego niezgodnie z warunkami siedliskowymi. W przyszłości te fragmenty będą wymagały przebudowy. Jednak doprowadzenie do pełnej zgodności wymaga czasu, bo przecież nieracjonalne byłoby natychmiastowe wycięcie drzewostanów bez względu na wiek, sytuację przyrodniczą i gospodarczą.

Skład gatunkowy naszych lasów wynika z panującego w północno-wschodniej Polsce klimatu (charakter kontynentalny) oraz podłoża glebowego ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie które objęło Podlasie. Te dwa czynniki przesądzają o borealnym, północnym charakterze naszych lasów. Można go porównać do południowych krańców tajgi. W Puszczy Knyszyńskiej, a więc i w Nadleśnictwie Supraśl, dominują drzewa iglaste: sosna i świerk. Największą domieszkę liściastą tworzą brzoza, olsza i dąb.

Przeciętny wiek naszych drzewostanów wynosi 57 lat. Największą powierzchnię zajmują lasy w wieku 80-90 oraz 50-60 lat. Taka sytuacja jest odzwierciedlaniem akcji zalesieniowych prowadzonych w okresach powojennych. Zmniejszona jest natomiast liczebność klas wieku drzew wyrosłych w okresie I i II wojny światowej – mało wówczas dbano o odnowienie lasu koncentrując się na jego eksploatacji. Z tego powodu niska jest też liczebność tych grup drzewostanów, które w trakcie wojen, gdy zapotrzebowanie na drewno było duże, nadawały się już do wycięcia.
 

Udział siedlisk leśnych

 • 46 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 52 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 77 proc. – sosna, modrzew
 • 8 proc. –  świerk
 • 6 proc. - olsza
 • 6 proc. – brzoza
 • 3 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 5 proc. – I klasa
 • 16 proc. – II klasa
 • 22 proc. – III klasa
 • 26 proc. – IV klasa
 • 15 proc. – V klasa
 • 10 proc. – VI klasa
 • 6 proc. – VII i starsze